Timetable of the first & last train

UpdateTime25 April 2010
line 1 line 2 line 3 line 4 line 5 line 6 line 7 line 8 line 9 line 10 line 11 line 13
5  Timetable of the first & last train
 
Station first train depature time last train depature time
toXinZhuang toMinHang Development Zone toXinZhuang toMinHang Development Zone
Xinzhuang --- 06:00 --- 22:30
Chunshen Road 06:23 06:02 22:23 22:32
Yindu Road 06:21 06:04 22:21 22:34
Zhuanqiao 06:16 06:06 22:18 22:38
Beiqiao 06:14 06:11 22:14 22:41
Jianchuan Road 06:11 06:14 22:11 22:44
Dongchuan Road 06:09 06:16 22:09 22:46
Jinping Road 06:07 06:16 22:07 22:49
Huaning Road 06:04 06:21 22:04 22:51
Wenjing Road 06:02 06:24 22:02 22:54
Minhang Development Zone 06:00 --- 22:00 ---